Badda P.S DhakaID:- BD-13B-128

Name:- Al Mamun Sikder

Designation:- President

Phone :- +8801711-547518

E-mail :- mailofmamun@gmail.com

ID:- BD-13B-132

Name:- Muhammad Azgar Ali

Designation:- General Secretary

Phone :- +8801913773105

E-mail :- shohagazgar@gmail.com